Het leven in Hekelgem in de 16e eeuw

Hoewel de gegevens over het leven in Hekelgem in die vroege periode schaars zijn, spreken de weinige kerkrekeningen uit die tijd boekdelen: de oorlogen worden niet vernoemd maar de gevolgen ervan, de herstellingen van de schade wordt wel in detail besproken.

In de rekening van 1574 is sprake van herstellingen aan de daken. Men bracht schalien van Aalst en herstelde men het hoogkoor, het Mariakoor en het dak van de lijkdeur. Behalve een betaling in kontanten was er steeds een “gelag” voorzien: men diende de uitvoerders te voorzien van drank:

 

Item ghegeven voor een
ghelach bieren ende dat
als men die schaelden
bracht van aelst ende
dat om d’een zijde vanden
hoghen coor te doen
decken xiii Stuivers

 

Na deze kerkrekening volgt een lange stilte, de eerstvolgende rekeningen worden eerst in 1590 opgesteld. Het is blijkbaar rustiger geworden en de orde hersteld zich langzaam.

Was de herstelling van 1574 nog een normale herstelling, deze van 1590 niet: alles schijnt vernield te zijn en de herstellingen zijn noodherstellingen: men vind rekeningen over 800 latijen, 7 bundels latten, stro voor het dekken van de kerk, de strodekker, nieuwe sloten voor de kerk, een nieuw altaar voor St. Michiels, het bezetten en witten van het koor, een nieuw beeld van St Michiel enz.

leven2

Item betaelt tot brussel aan wellem den
bielden snijder duer stempaert voer de
bielde van sinte machiele te sneijden

 

Het is tevens in dit jaar dat we voor het eerst Peeter Clauwaert vermeld zien, hij heeft geholpen bij de metselwerken in de kerk.

leven3

Item ghegeven pieter clauwaert den ioenghen
over een haelffen daech sinte maechiels
coer te remessen als de meyessers daer
waeren iii ½ stuyvers
In 1591 gaan de werkzaamheden door met nieuwe deuren voor de kerk, nieuwe sloten, het metsen van een nieuwe voute en het dekken der daken door de strodekker en zijn dienaar. Vanaf 1592 blijkt het beter te gaan, er wordt een klok gekocht, er wordt glas in de ramen geplaatst en de kerkrekening sluit af met een batig saldo.
Van 1593 is niets bewaard maar blijkens de rekening van 1596 is in 1593 een tweede klok gekocht.
In 1594 werd er een derde klok ingewijd en werd een “beelfordt” – belfort of kloktoren – gemaakt. Er wordt ook gewag gemaakt van verdere herstellingen.
1594 was ook het jaar waar het leven blijkbaar weer zijn normale gang ging. Verschillende pachters van de kerk kunnen nu de pacht van de voorgaande jaren betalen.
In 1596 wordt de toren gedekt met schaliën. Het heeft blijkbaar ook tot nu geduurd voor het St Michiels koor “boven gesloten” werd.
De volgende kerkrekeningen vertonen min of meer normale onderhoudskosten voor de kerk,
De vrede is teruggekeerd en alles gaat zijn normale beloop.
In 1600 is er een ruim batig saldo zodat men een timmerman l het volledige St. Michiels koor en het Lieve Vrouwen koor kan laten inkleden.

1905-kerk

de kerk van Hekelgem, 1905
Zie ook:

Plaats een reactie