Peter Clauwaert de tweede, de stamvader?

De gebruikte bronnen voor de stam Hekelgem zijn een combinatie van de parochie registers die de dopen, huwelijken en begrafenissen bijhielden en de kerkrekeningen.

Daar waar de kerkregisters een opsomming van data zijn, geven de kerkrekeningen, zij het sporadisch, een beetje informatie over de personen zelf.

De eerste vermelding in de registers is de doop van Arnoldus, zoon van Petrus en Elisabeth Ophalvens.
Van zijn vader, Petrus of Pieter, hebben we in de parochieregisters het overlijden in 1637 maar verder niets.
Via de kerkrekeningen vinden we dat ook hij de zoon is van een Pieter, die in 1590 nog in leven was.

We weten dit uit deze zin in de kerkrekening van 1589:

kerkrek1589

Item ghegeven peeter clauwaert den ioenghen
over een haelffen daech sinte maechiels
coer te remessen als de meyessers daer
waeren iii ½ stuyvers

 

(Pieter heeft dus, een halve dag helpen metsen aan het koor van St. Michiel, de patroon van hekelgem)

Het toevoegsel, den ioenghen, de jongere, includeert het bestaan van een Pieter die de oude genoemd wordt, m.a.w. die nog in leven is.

Dezelfde Pieter wordt ook vernoemd in de rekening van 1597:

1596-fruit

Ontfang van pieter clauwaert
voor het fruyt vanden kerckhove
over ‘d jaer sesenneghentich
iiii Reijnsgulden vi stuyvers

 

Dit berichtje houdt weinig in. Het is niet zeker of hier sprake is van de vader van Arnold of van zijn grootvader en behalve dat hij het fruit gekocht heeft weten we niets.

Dit fruit was, volgens andere kerkrekeningen, appelen en peren. Het moet echter een behoorlijke berg geweest zijn als men de som bekijkt, 4 gulden en 6 stuivers. Vergelijk dit met de uitbetaling hierboven voor een halve dag werk en het fruit blijkt plots een tegenwaarde te hebben van meer dan twaalf dagen werk. Wat hij hiermee deed zal wel een raadsel blijven. Cider maken?

De volgende vermelding, en hier betreft het zeker de vader van Arnold, is in 1603:

gevangene

Item gegeven peeteren clauwaert
die verschoten hadde xviii St (Stuivers)
aende officieren die gevangen
hadden enen creupelen walen
daer op den passtorie genomen
was dat hij soude hantdadich
geweest hebben int berooven
vanden kercken d’ welck soo niet
en is gebleken ende alsoo den
gevangenen perssoon laten lossen
daer vooren van wegen de
kerckmeesters es betaelt
xviii St

 

De achtergrond hiervan moet nog uitgezocht worden, waarom heeft juist hij die persoon vrijgekocht?

In 1607 vinden we Pieter terug, nu heeft hij het hout van den Vuylaet gekocht, een toponiem dat ik nog niet kunnen thuis brengen heb.

1607-hout

Ontfangh van pieter
Clauwaert van vercocht
haut vanden vuijlaet
iii Rg xvi St:

 

Verrassend is hier de opmerkelijke som, 3 gulden 16 stuivers, equivalent van 12 dagen werk. Dit moet en hoop hout geweest zijn.

Wat kan het beroep van Pieter geweest zijn? Diezelfde Pieter is in 1618 de kerkmeester van dienst, in zijn naam wordt de kerkrekening opgesteld:

kerkmeesters

Het jaar erop komt de afrekening aan bod en daar blijkt dat Pieter als een zorgzame huisvader heeft gewerkt en een batig saldo had van 145 Rg, dit is een verbetering van het resultaat tegen het jaar ervoor met ongeveer 110 gulden.

afrekening

Kerkmeester was men voor slechts een jaar, men wordt voor deze dienst 3 gulden betaald. De kerkmeester was verantwoordelijk voor de juistheid van de rekeningen.

Bij het onderzoek van dit document was de verwachting hoog gespannen. Op alle kerkrekeningen van 1603 tot 1617 had de kerkmeester de rekening getekend. Geen van allen kon schrijven en tekende met het familiemerk.Kon Pieter schrijven of tekende hij met het huismerk, wat is het huismerk?

We zullen het misschien nooit weten, dit gebruik was blijkbaar afgeschaft. Vanaf nu heeft geen kerkmeester de rekening meer getekend. Brute pech.

In 1626 koopt hij terug het fruit van het kerkhof

1626-fruit

Anderen Ontvanck van Accidenten
Ontfaen van Pieter Clauwaert aen hout
vook vant fruijt gewassen sijnde opt
kerkoff ende dit tegenwoordig jaer
xvic sesentwintigh de somme van
iiii Rg

 

Een laatste maal wordt Pieter vernoemd in 1631, hij is terug kerkmeester voor het lopende jaar.

 

1631-kerkmeester (1)

Als oogst over een persoon kan dit bitter weinig lijken maar toch, door deze aantekeningen weten we dat Pieter bij de betere klasse van de bevolking behoorde, hij was kerkmeester, hij schoot geld voor om een gevangene te bevrijden, hij kocht vrij grote hoeveelheden hout en fruit, hij was zeker niet onbemiddeld.

Zie ook:

Plaats een reactie