De Vlaamse leeuw en de naam Clauwaert?

Uit de documenten en na ontleding van de teksten blijkt dat de Vlaamse leeuw enkel en alleen bekeken kan worden als een symbool van de toenmalige graaf van Vlaanderen en dat er veel misvattingen ontstaan zijn omtrent dit deel van de geschiedenis, veroorzaakt door de romantische periode in de jaren 1800, voornamelijk in de verf gezet en geschiedkundig niet gesteund maar wel geromantiseerd door Hendrik Conscience.

Hieruit blijkt ook dat de zogenaamde Vlaamse leeuw een Franstalige leeuw was aangezien hij het wapenschild van de Franstalige graaf van Vlaanderen sierde.

Het enige element dat in deze ontleding nog ontbreekt, en waar wij verder nog naar zoeken zoeken, is de afbeelding van de drie klauwen op de mouwen van de Gentenaars. Het vinden daarvan zou deze exposé visueel vervolledigen In combinatie met de ontleding op deze site onder de vermelding “Geschiedkundige misvatting?” blijkt dat op dat ogenblik en wel op 13 mei 1380, de naam Clauwaert ontstaan is en niet, zoals verkeerdelijk werd aangenomen, tijdens de roemruchte Guldensporenslag. Er zijn nog andere verklaringen voor het ontstaan van de naam te vinden op onze website en de dialoog is hiermede geopend.

Aanvullende gegevens

In antwoord op een vraag gericht aan het Stadsarchief te Brugge, naar aanleiding van de juiste plaats van de slag, werd het volgende antwoord van mevrouw Marcella Vandebroek ontvangen

Wat betreft uw eerste vraag over een Brugs stadsplan van omstreeks 1380 moeten eigenlijk negatief antwoorden. Er bestaan echter wel reconstructies van oude plannen. Alle bekende plannen van de stad werden door M. Ryckaert opgenomen in zijn boek Brugge. Historische stedenatlas van België., Brussel 1991

‘t Zand vormt samen met de Vrijdagmarkt één uitgestrekt plein dat overeenkomstig zijn natuur het Zand en in het Latijn arenae werd geheten. Galbertus van Brugge, de kroniekschrijver van graaf Karel de Goede maakt reeds gewag van ‘t Zand in de eerste helft van de 12de eeuw, waar hij spreekt van apud Harenas (zand)

De oude straatnamen die u verder vermeld vonden we terug in het overzicht van G. Dumon, De oude straatnamen van Brugge. Een handleiding. Brugge, 1996. De Wulfhagestraat bevindt zich momenteel tussen de Noordzandstraat en de Speelmansrei en werd reeds in 1288 en 1396 vermeld in het archief van St. Donaas. Verschillende schrijfwijzen: Korte Vulfhagenstraat, Wulftraegersstraet, Wulfaertstraat, Poortgragt. Of er in de buurt van deze straat ook een poort(gebouw) zou bestaan hebben, is niet te achterhalen.
De “Breydel”straat lag daar in die tijd ook in de buurt. De officële benaming toen was echter Haanstraat, (Haenestraet, Breydelstr (bachten ser Jan) Cuddeniestratkin). Dus de naam verwees eerder naar de “plaats achter het huis van Jan Breydel”. Deze vermelding dateert ook reeds van1391. Deze beide straten liggen op een 100 m verwijderd van het Zand.

De Boeveriestraat bevindt zich echter aan de andere zijde van ‘t Zand. De Boverie was oorspronkelijk de benaming van een groot veld, dat zich uitstrekte van de Vrijdagmarkt tot op de deelgemeente Sint-Michiels. Boverie is dan in de loop der eeuwen verbasterd tot Boeverie. De oudste vermeldingen dateren van 1297, 1302, en 1305.
Deze laatste gegevens vonden we in De straatnamen van Brugge, van A. Schouteet, Brugge, 1977.

Tot zover de gewaarde toelichting die integraal en zonder aanpassing werd overgenomen.

Wij zoeken nog naar een plan uit die tijd om deze duidelijke beschrijving aanschouwelijk en visueel voor te brengen. Op het huidige stadsplan van Brugge zijn het merendeel van de aangehaalde straten en pleinen vandaag nog terug te vinden maar wij wachten tot op vandaag in 2021 vruchteloos op de positieve inbreng van de lezer om deze leegte in onze documentatie nog op te vullen.