De Sinksenprocessie in Hekelgem

De processie van de derden Sinksendag.

De uitgaven in de kerkrekeningen brengen ons op de hoogte van een belangrijk gebruik in Hekelgem: de processie die op den derden sinksendag uitging.

Spijtig genoeg kennen we alleen de uitgaven, al de bijdragen van vrijwilligers worden niet vernoemd.

De kerkrekening van 1568 heeft slechts een enkel spoor die ernaar verwijst, nl de betaling van strooisel voor de processie:

sink1

Item ghegeven te sinxen
van strooysel .

 

In 1574 krijgen wij reeds een betere indruk, er werd wijn en brood uitgedeeld aan de parochianen, er was een predikant van Affligem, de bijaardier speelde de ganse tijd dat de “ommegank” uitging, er werden kruisen en vaandels mee gedragen, de paaskaars werd meegedragen, er waren muzikanten, er werd “stooysel” gestrooid en er moeten taferelen uitgebeeld zijn.

sink2

Item ghegeven die duyvelen
metten sinte machiel ende metten
maecht xvi xix stuyvers

 

Dat hier een spel opgevoerd werd met St. Michiel in de hoofdrol komt doordat de kerk van Hekelgem aan St. Michiel toegewijd is. Er liep dus blijkbaar een groep spelers gekleed als St Michiel, duivels en maagden.

Door het ontbreken van de kerkrekeningen tussen 1574 en 1590 weten we niet wat in deze jaren van godsdienstoorlogen gedaan werd maar in 1590 was de processie nog niet vergeten en de kosten worden trouw elk jaar herhaald.

De processie werd voorafgegaan door trompetblazers, trommelslagers en fluitspelers.

sink3

Item op den oomeganck dach
aen een speelman soo tot
meldert ende hekelgem telcken
reijse iii st…………. vi st
Item van St machiels spel te
spelen gegheven ….xxxiist

 

De processie startte aan de kerk van Hekelgem, ging langs de Kerk-, Boekhout- en Dorpstraat naar de abdijkerk van Affligem waar de zegen gegeven werd en kwam terug langs de Fosselstraat.

Gans de te volgen weg was versierd met sparren en meyen, er werden praalbogen opgericht en de straten werden met bladeren en bloemen bestrooid.

Bij de doortocht werd op verscheidene plaatsen salvoschoten gelost. In 1616 kocht de gemeente, te dien einde, 15 pond poeder.

De kosters van de buurgemeenten Asse, Teralfene en Melderd kwamen met hun zangers en werden hiervoor betaald. Elk jaar kwam ook de broederschap de H. Walburga van Meldert. Deze werden hiervoor vergoed met een ton bier.

Dat de “kermesse of processie” ook reden was voor andere uitspattingen kan blijken uit het feit dat pastoor Bernaerts in 1610 aan de Aartsbisschop van Mechelen vraagt de processie te mogen verleggen naar de volgende zondag. De reden hiervoor was dat de dag volgende op de derde sinksendag, de eerste “quatertemperdag” was en die “qualijck wordt onderhouden”.

Dit werd toegestaan en vanaf dan ging de processie op de zondag na sinksen.

Deze aanvraag werd ondertekend door pastoor en kerkmeesters.

Niet iedereen kon schrijven en er werden nog veel “huismerken” gebruikt. Let op het merk van Michiels, was hij brouwer?

sink5

Zie ook:

Plaats een reactie